Home Uncategorized “Nëna dhe mbesa po digjeshin të gjaIIa”, humbi familjen në aksident, shqiptarja...

“Nëna dhe mbesa po digjeshin të gjaIIa”, humbi familjen në aksident, shqiptarja rrëfen ‘tmerrin

31
Advertisement

Një grua shq iptare që j eton në Kanada, ka treguar në gjy katë h istorinë e tr ishtë të familjes së saj, ku hu mbi j etën nëna e saj, motra dhe mbesa. Ajo rr ëfen se gjithçka ndodhi si p asojë e një aksi denti rrugor, ndërsa ajo vetë mbeti e p la gosur.

Blerta Vokshi i ka treguar të gjitha gjatë një seance gj yqësore ndaj sh oferit Sarbjit Matharu, i cili në vitin 2016 shk aktoi në një au tostradë në Toronto të Kanadasë një aks ide nt të rën dë që i mori jetën disa shqiptarëve.

Vokshi ka de klaruar se imazhet e “nënës së saj teksa i di gje shin krahët, mbesës që po di gjej e gj allë dhe motrës që i di gjej çdo cep i tr upit”, po i shk ak tojnë tr au më të rën dë.

Familja Vokshi po kth ehej në shtëpi pas një u dhëtimi në Ëonderland në Kanada dhe u përfshinë më 24 Q ershor të vi tit 2016 në një aks ident të r ëndë së bashku me 10 m akina. Gjithçka nisi kur kamioni i Matharu pë rp la si fillimisht një Hyundai, që drejtohej nga një qytetare e huaj 27-vj eçare e cila hu mbi je tën.

Kjo pë rpl a s je shk akt oi një seri të tjera për pl a sjesh dhe shpë r th imesh që përfunduan me v de k jen e Xhemile Vokshit, 55 vj eçe, Valbona Vokshit, 35 vj eçe dhe Isabela Kuçit, 5 vje çe.