Home Uncategorized Ky vend po kë rkon punëtorë se zonal, ja si mund të...

Ky vend po kë rkon punëtorë se zonal, ja si mund të aplikohet për të shkuar

47
Advertisement

Punëtorët se zonalë nga Serbia kanë pus h tuar Kroacinë!” Ky ishte një titull bo m bastik i me diave kr oate para pikërisht dy vjetësh, kur Kroacia kishte 5 herë më shumë tu ristë se banorë. Si gurisht në ku shte të tilla, kur tu rizmi kroat mo ri k aq h ov, edhe ne voja për f uqi punëtore nga ja shtë ishte e madhe.

Pa ndemia e ka ul ur nd ërkohë këtë ri tëm, por edhe këtë verë Kroacia do të punësojë pu nëtorë se zonalë. Një prej tyre është Aleksandar Simić nga Beogradi, i cili prej 20 vjetësh ga tuan ku do në ku zhinat e bo tës.Por p andemia i ka mby llur shumë rrugë.