Home Uncategorized Këto janë 5 punët më të paguara në Amerikë pa pasur asnjë...

Këto janë 5 punët më të paguara në Amerikë pa pasur asnjë diplomë..

41
Advertisement

Ato janë punët më të p aguara, pa nevojën e një d iplome të shkollës së lartë dhe të cilat p otencialisht mund të kryhen edhe si punë int eligjente, ose “sm art-w orking”.
Në Amerikë është e m undur, siç dëshmohet nga renditja e përpiluar nga f aqja e int ernetit e “B usiness In sider”, e cila mbl odhi dhe ana lizoi të dhëna që i referohen vitit 2020 nga instituti amerikan i Byrosë së St atistikave të Punës. Këtu janë pesë p ozicionet kr yesore.

Duke filluar nga vendi i pestë në këtë r enditje sp eciale, gjejmë menaxherin e zyrës p ostare: në SHBA, mj afton një d iplomë e shkollës së mesme për t’u bërë një i tillë dhe për të m arrë një pagë vj etore prej 78 mijë d ollarësh, e barabartë me 65 mijë eu ro. Në disa vende të E uropës, për të m enaxhuar një zyrë p ostare, kërkohet një d iplomë.
Gjithashtu në Shtetet e Bashkuara ka rreth 42,000 agj entë të p asurive të pat undshme, ku secili fi ton mesatarisht 81,000 d ollarë në v it, eku ivalent me 68,000 euro.