Home Uncategorized Ambasada e Amerikës në Kosovë ”habit” të gjithë me veprimin ndaj Joe...

Ambasada e Amerikës në Kosovë ”habit” të gjithë me veprimin ndaj Joe Biden!

49
Advertisement

Shte pia e Bardhe permes nje komuni.kate ka thene se do t’i fuse ne listen e zeze te gjithe zyr.taret e Ballkanit qe nuk i respektojne marre veshjet e cekura ne komunikate.

Presi denti i Shteteve te Bashkuara, Joe Biden, per.mes nje Urdheri Ekzekutiv ka para pare bllokimin e prones dhe pezu.llimin e hyrjes ne Shtetet e Bashkuara te per.sonave te caktuar qe kontribuojne ne situaten destabili.zuese ne Ballkanin Perendimor.

Pas ke tij urdhri te ri ekzekutiv, ka rea.guar edhe Ambasada e Amerikes ne Kosove. Nga kjo amba.sade thane se ky urdher siguron mjete te reja per tiu per.gjigjur ker cenimeve me serioze ndaj stabi.litetit ne te gjithe rajonin.

Korrup sioni demton politiken e jashtme, sigurine kombe.tare dhe shendetin ekonomik te Shteteve te Bashkuara, par.tnereve tane dhe aleateve tane.

Dje, Presidenti Joe Biden nen shkroi nje Urdher te ri Ekzekutiv qe moder.nizon regjimin e sanksioneve te Ballkanit Perendimor per te pas.qyruar shqetesimet e sundimit te ligjit.

Ai sigu.ron mjete te reja per tiu per gjigjur ker.cenimeve me serioze ndaj stabilitetit ne te gjithe rajo nin korrup.sioni, veprimet qe minojne qeverisjen demo.kratike dhe abuzimi serioz i te drej.tave te njeriut, thuhet ne njof tim.